Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Obecní poplatky

Místní poplatky pro rok 2019 jsou splatné do 31.3.2019!

Odvoz odpadů 420,- Kč na osobu / rok

platí pro osoby trvale přihlášené v obci , dále pro majitelé neobydlených RD a jednorázový poplatek 420 Kč za odvoz odpadů za rekreační objekt

Pes za prvního psa 200,- Kč za druhého a každého dalšího 300 ,- Kč

Místní poplatky (poplatky "za popelnice", ze psů) je možno platit i bezhotovostně na účet obce Samotišky - 377 848 343/0300 ČSOB. Pro jednoznačnou identifikaci je nutné uvést do pole - Zpráva příjemci - jméno plátce a číslo popisné. Bez této identifikace je velmi obtížné platbu přiřadit a mohlo by docházet k nesrovnalostem a nepořádku v přijímaných platbách.

Přihlášení k trvalému pobytu

 • poplatek platí každá fyzická osoba, která se přihlašuje k trvalému pobytu v obci Samotišky
 • sazba poplatku – 50 Kč za osobu

Poplatek za výpis z evidence občanů

 • poplatek platí žadatel o výpis z evidence obyvatel
 • sazba poplatku – 50 Kč za jeden výpis z evidence

Poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 • je vybírán v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010
 • správu poplatku vykonává obecní úřad
 • Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možno zaplatit také ve dvou stejných splátkách, a to první splátka do 31.3. a druhá splátka do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po 31.3. je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6. je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má na území obce Samotišky trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem; za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo jeho správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce Samotišky, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fzyická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou tyto osoby povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník uvedený ve čl. 2.1 této obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník uvedený ve čl. 2.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníky uvedené ve čl. 2. této vyhlášky činí 420,- Kč a je tvořena
  • z částky 170,- Kč za kalendářní rok
  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 406619,- Kč. Počet poplatníků dle čl. 2. činil 1250 + 66 = 1316. Náklady na jednoho polatníka činí 406619/1316= 309 Kč.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 2, který je v průběhu celého kalendářního roku na pracovním či studijním pobytu v zahraničí.

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit a prokázat správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu před odjezdem do zahraničí. Stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku ohlásit zánik nároku na osvobození, a to do 30 dnů po návratu z pobytu v zahraničí.

Poplatek ze psů

 • je vybírán v souladu s Obecně závaznou vyhláškou 5/2003
 • poplatek ze psů platí držitel psa
 • poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný vždy do 31.března každého kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatní povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne kdy povinnost poplatek platit vznikla.
 3. Sazba poplatku

  sazbaza prvního psaza druhého a každého dalšího psa
  sazba poplatku za psa chovaného v rodinném domě nebo ve stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a na přináležejících pozemcích200 Kč300 Kč
  sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je poživatel plného invalidního důchodu, který je jeho jediným příjmemzdarmazdarma

  Osvobození od poplatku

  1. Od poplatku ze psa je osvobozen držitel psa, kterým je:
   1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1a
   2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob nevidomých, bezmocných nebo osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
   3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy
   4. osoba, které zvláštní právní předpis stanoví povinnost držení a používání psa.
  2. Poplatník, na nějž se vztahuje osvobození od poplatku, je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31.března každého kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

  Poplatek za užívání veřejného prostranství

  je vybírán v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2003, o místních poplatcích

  Ohlašovací povinnost

  1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství před jeho započetím.
  2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a rodné číslo nebo identifikační číslo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny prostředky z její podnikatelské činnosti.

  Sazba poplatku

  1. Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb činí 20,- Kč.
  2. Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den za provádění výkopových prací, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl činí 4 Kč.
  3. Poplatek se s výjimkou uvedenou ve čl.12 odst. 4 platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 8 této vyhlášky, až do dne, kdy toto užívání skončilo.
  4. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění skládek se platí počínaje třetím dnem ode dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

  Osvobození

  1. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhá užívání veřejného prostranství k akcím pořádaným na veřejném prostranství bez vstupného nebo k akcím, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
  2. Poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.
  3. Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícím ve skládce stavebního materiálu a umístění stavebních zařízení jsou poplatníci osvobozeni, a to po dobu platnosti stavebního povolení, nebo ohlášení vydaného v souladu se stavebním zákonem.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obec Samotišky stanoví v souladu s § 5 odst.1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad na poskytování informací (dále jako „sazebník“):

  čl.I.

  Náklady na pořízení kopií

  1. Za pořízení jedné kopie černobílé formátu A4:
   • jednostranná...................................1 Kč
   • oboustranná....................................2 Kč
  2. Za pořízení jedné kopie černobílé formátu A3:
   • jednostranná...................................2 Kč
   • oboustranná....................................4 Kč
  3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný):
   • jedna stránka...................................2 Kč
  4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení tisku nebo kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
  čl.II.

  Náklady na opatření technických nosičů dat

  • 1 ks CD..........................................................10 Kč
  • 1 ks DVD.......................................................20 Kč
  • Jiný technický nosič dat …...........................dle pořizovací ceny
  • Pokud žadatel poskytne vlastní nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  čl.III.

  Náklady na odeslání informací žadateli.

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p., náklady na balné účtovány nebudou.
  2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.
  čl.IV.

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 100,- Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
  2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budo tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
  čl.V.

  Ostatní ustanovení

  1. Celková cena úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.
  2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
  3. Žadatel může provést úhradu buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době úředních hodin nebo převodem na bankovní účet obce č. 377 848 343/0300.
  4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2010.