Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Ověřování

Obecní úřad Samotišky provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ("vidimaci") a ověřování pravosti podpisu ("legalizaci")

Co musíte předložit k vidimaci (ověření opisu, nebo kopie)

 • prvopis nebo ověřený opis listiny,
 • kopii nebo opis pořízený z listiny.

Úřad neprovede vidimaci

 • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
 • jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena,
 • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Co musíte předložit k legalizaci (ověření podpisu)

 • průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele),
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní.

Úřad neprovede legalizaci

 • jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text.

Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.

Správní poplatky činí

 • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30 Kč,
 • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30 Kč za každou započatou stranu.