Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Samotišky

Zastupitelstvo obce Samotišky (dále jen zastupitelstvo) vydává tyto
Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Samotišky (dále jen Podmínky),
které upravují pravidla a kritéria pronajímání bytů v majetku obce Samotišky:

 1. Způsob podání žádosti

  Žádost o přidělení obecního bytu žadatel podává v listinné podobě na podatelně obecního úřadu v Samotiškách, a to na předtištěném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření a který je dostupný na obecním úřadě v Samotiškách a též na internetových stránkách obce. http://www.samotisky.cz/

 2. Kritéria stanovená pro osobu žadatele
  1. Žadatelem je fyzická osoba, která ke dni podání žádosti dovršila věk 18 let.
  2. Žadateli, ani osobám trvale s ním žijícím ve společné domácnosti, nesvědčí vlastnické či spoluvlastnické právo k bytu či domu určenému pro trvalé bydlení a ani právo odpovídající věcnému břemeni jejich užívání.
  3. Žadatel, ani osoby, které s ním sdílí společnou domácnost, nemají splatné peněžité závazky vůči obci Samotišky, správě sociálního zabezpečení, či finančnímu úřadu.
  4. Žadatel není veden v insolvenčním rejstříku a ke dni podání žádosti nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči žadateli (u manželů a druha a družky žadatele platí tato podmínka pro oba).
  5. Na majetek žadatele není vedena exekuce a ke dni podání žádosti nebyl ani podán návrh na zahájení exekučního řízení (u manželů a druha a družky žadatele platí tato podmínka pro oba).
  6. Žadatel (u manželů a druha a družky žadatele platí tato podmínka pro oba) není ke dni podání žádosti evidován jako žadatel o přidělení bytu v jiné obci.
 3. Přílohy žádosti
  1. Žadatel k žádosti připojí doklady osvědčující jeho příjmy a příjmy osob, které s ním budou sdílet společnou domácnost v pronajímaném bytě za posledních 6 měsíců před podáním žádosti, a to:
   • potvrzením mzdové účtárny zaměstnavatele
   • potvrzením o výplatách dávek státní sociální podpory
   • potvrzením o výplatách sociálních dávek
   • potvrzením České správy sociálního zabezpečení o výši vyplaceného důchodu
   • potvrzením školy, jejímž studiem se žadatel, či osoby, které s ním budou v pronajímaném bytě sdílet společnou domácnost, připravují soustavně na výkon povolání.
   • u OSVČ daňovým přiznáním za předchozí účetní období.
   (Pozn. Za příjem se nepovažují dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a nahodilé příjmy, které nezakládají daňovou povinnost žadatele.)
  2. Žadatel k žádosti připojí čestné prohlášení, že splňuje podmínky uvedené výše v "Kritériích stanovených pro osobu žadatele" pod bodem 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.
 4. Podmínky nezařazení do evidence žadatelů, či vyřazení z ní

  Obec Samotišky je oprávněna žadatele nezařadit do své evidence žadatelů o přidělení nájemního bytu v jejím vlastnictví, či jej z této evidence vyřadit, pokud:

  1. Žadatel ve své žádosti uvede prokazatelně nepravdivé údaje.
  2. Žadatel nesplňuje některou z podmínek, uvedených výše v "Kritériích stanovených pro osobu žadatele" pod bodem 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.
  3. K žádosti nepřipojí veškeré výše požadované přílohy a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě, stanovené mu obecním úřadem Samotišky.
  4. Nemá žádný prokazatelný příjem, nebo příjem dostatečný k plnění závazků plynoucích pro něj z titulu nájmu bytu v majetku obce Samotišky.
  5. Bez vážných důvodů odmítne uzavřít smlouvu o nájmu bytu, jež mu bude obcí Samotišky nabídnut.
  6. Neaktualizuje-li svou žádost o přidělení nájemního bytu v majetku obce Samotišky do jednoho kalendářního roku od jejího podání.
   (Pozn. Tuto aktualizaci je možné provést písemným čestným prohlášením, ve kterém žadatel uvede, že na své žádosti trvá a že údaje v žádosti uvedené se nezměnily či případně uvede v tomto prohlášení, které údaje se změnily spolu uvedením údajů nových.)
 5. Rámcové podmínky nájmu přiděleného bytu v majetku obce Samotišky
  1. Nájemní smlouva je uzavírána písemnou formou na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce (maximálně o dobu dvou let). (Pozn.: Pokud nájemní vztah trvá po dobu více než tří let, je nájemce povinen při ukončení nájmu zajistit vymalování pronajatého bytu.)
  2. Po uzavření nájemní smlouvy, ve lhůtě obecním úřadem Samotišky stanovené, složí žadatel předepsanou jistotu (kauci) ve výši ……. měsíčního nájemného, jejím bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u ČSOB, č. 377848343/0300, (variabilním symbolem pro identifikaci platby bude rodné číslo žadatele); (Pozn.: částka zaplacená jako jistota zůstává na účtu obce Samotišky po celou dobu nájemného vztahu, při skončení nájmu bude jistota nájemci vrácena ve smyslu § 2254 odst. 2 obč. zákoníku, pronajímatel si přitom započte, co mu nájemce případně z titulu nájemního vztahu dluží.)
  3. Nájemní smlouva bude uzavírána pouze s žadatelem, na jehož straně v mezidobí nenastaly skutečnosti, pro které by bylo možno jej za výše uvedených podmínek vyřadit z evidence žadatelů.
 6. Vyhodnocení žádosti na pronájem obecního bytu
  1. Podané žádosti o pronájem bytu budou ve stanovený den vyhodnoceny bytovou komisí, která vyloučí žadatele nesplňující kritéria, stanovená v "Podmínkách pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Samotišky".
  2. Přidělení bytů žadatelům splňujícím kritéria "Podmínek pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Samotišky" doporučí Zastupitelstvu obce Samotišky.
  3. Zastupitelstvo obce na základě údajů bytové komise rozhodne z okruhu žadatelů doporučených bytovou komisí o osobách nájemců bytů v majetku obce Samotišky, přičemž upřednostněni budou žadatelé s trvalým pobytem v obci Samotišky.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Na pronájem bytů v domech, které jsou v majetku obce Samotišky, není právní nárok, a proto se nelze domáhat právní cestou uzavření nájemní smlouvy k těmto bytům; po ukončení nájemního vztahu k takovýmto bytům nevzniká nájemci vůči obci Samotišky právo na přidělení bytové náhrady.
  2. Tyto podmínky byly schváleny Zastupitelstvem obce Samotišky dne 13.9.2016 usnesením č.
  3. Změny a doplňky schvaluje Zastupitelstvo obce.
  4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2016