Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Důvod a způsob založení

Obec Samotišky vznikla rozhodnutím MInisterstva vnitra ČR ze dne 20. 11. 1992 Čj. VSC/3 1366, ato oddělením od statutálního města Olomouce.

Obec vznikla na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako orgán územní samosprávy. Obec vykonává samostatnou působnost na základě zákona č. 128/2000., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Postavení obcí upravuje dále především Ústava ČR v čl. 99-105. Při výkonu samosatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (přenesená působnost). V rámci výkonu přenesené působnosti při vydávání nařízení obce se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, v dalších případch též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.