Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

OZV poplatek za svoz komunálních odpadů

OBEC Samotišky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Samotišky se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1


Úvodní ustanovení
(1) Obec Samotišky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 420 Kč a je tvořena:
a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(1) Skutečné náklady předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 406 619,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 406 619 děleno 1316 (1250 - počet osob s trvalým pobytem na území obce + 66 - počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 309 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník dle čl. 2, odst. 1 který je v průběhu celého kalendářního roku na pracovním či studijním pobytu v zahraničí,
b) poplatník, který je hlášen k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Samotišky, Vybíralova 8/4,

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Samotišky č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12.6.2007 a Obecně závazná vyhláška obce Samotišky č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11. 11. 2008.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
Podpis Podpis
................................... ..........................................
Danuše Andrýsková Ing. Luboš Gloser
místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: